REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w ramach projektu „Korona z głowy” – www.koronazglowy.pl (dalej również jako: „Regulamin”)
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland z siedzibą w Warszawie (02-007), przy ulicy Oczki 1A, która jest organizacją zrzeszającą studentów uczelni medycznych.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.koronazglowy.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie.

3. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Usługa – usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Usługodawca – Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland;
 3. Usługobiorca – podmiot, który uzyskał dostęp do Usługi świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. Strony – łączne określenie Usługodawcy i Usługobiorcy;
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.koronazglowy.pl, obejmujący następujące Usługi:
  1. Dla personelu medycznego – część Serwisu, w której Usługodawca umieszcza datowane wpisy tematyczne kierowane do lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarzy oraz ratowników medycznych;
  2. Dla pacjentów – część Serwisu, w której Usługodawca umieszcza datowane wpisy tematyczne kierowane do pacjentów;
  3. Jak szyć maseczki – instrukcja wykonania masek ochronnych przygotowaną przez Wielkopolską Izbę Lekarską;
  4. Zgłoszenie potrzeb placówki – formularz umożliwiający zgłoszenie potrzeb placówki;
  5. Zgłoszenie chęci pomocy – formularz umożliwiający zgłoszenie pomocy.
 6. Działy tematyczne – usługi wymienione w pkt 5) a.-c.
 7. Formularze – usługi wymienione w pkt 5) d.-e.
 8. k.c. – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 9. u.ś.d.e. – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy Usługi, w tym Działy tematyczne i Formularze, za pośrednictwem Serwisu.

2. Usługobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3. Zakres Usług może ulegać zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie przed dniem wejścia w życie zmian.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Współpraca z systemem teleinformatycznym Usługodawcy możliwa jest przy uwzględnieniu następujących wymagań technicznych, spełnionych przez Usługobiorcę:

 1. połączenie z siecią Internet;
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 4. w przypadku Usługobiorców wypełniających Formularze, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

4. Usługobiorca korzystając z Serwisu nie może dostarczać żadnych treści (np. w postaci komentarzy), które posiadają charakter bezprawny (w szczególności naruszają dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich). Wszelkie działania podejmowane przez Usługobiorcę w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Usługobiorca nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub w inny sposób szkodzą innym Usługobiorcom.

5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych.

2. Warunki świadczenia usług „Działy tematyczne”

1. Dostęp do Usług Działy Tematyczne Blog jest możliwy za pośrednictwem www.koronazglowy.pl.

2. W ramach Usług, Usługobiorca uzyskuje nielimitowany dostęp do edukacyjnych artykułów tematycznych.

3. Warunki świadczenia usług „Formularze”

1. Celem usługi „Formularze” jest koordynacja komunikacji osób wyrażających wolę pomocy z personelem medycznym potrzebującym pomocy w związku z epidemią COVID-19.

2. Formularz Zgłoszenie potrzeb placówki umożliwia zgłoszenie potrzeb placówki medycznej związane z epidemią COVID-19, w szczególności związane z zapotrzebowaniem sprzętowym. Skorzystanie z Usługi formularza zgłoszenia potrzeb placówki nie gwarantuje jej uzyskania. Usługodawca podejmie jednak wszelkie możliwe i dostępne czynności w celu zapewnienia realizacji potrzeb placówki, które znajdują uzasadnienie w świetle rozwoju epidemii COVID-19.

3. Formularz Zgłoszenie chęci pomocy umożliwia zgłoszenie woli pomocy, zgłoszone przez osobę fizyczną. Usługodawca podejmie wszelkie możliwe i dostępne czynności w celu umożliwienia niesienia pomocy przez osobę zgłaszającą, która znajduje uzasadnienie w świetle rozwoju epidemii COVID-19.

4. W celu skorzystania z usługi Formularze należy wypełnić formularz poprzez podanie danych umożliwiających kontakt.

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji wniosku oraz inne wymagane prawem informacje.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna dochodzi poprzez wpisanie przez Usługobiorcę w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL, wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu. Przesłanie Formularzy do Usługodawcy następuje w momencie kliknięcia przycisku „Prześlij”.

2. Usługobiorca może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi poprzez czynność wylogowania się bądź opuszczenia strony internetowej, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Usługi.

§ 5 Szczególne obowiązki informacyjne

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w kolejnych ustępach.

2. Wśród szczególnych zagrożeń, związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną wymienić należy:

 1. możliwość otrzymania spamu;
 2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
 3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
 4. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Usługobiorcy,
 5. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware),
 6. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego,
 7. udostępniania zmodyfikowanego przez osoby trzecie oprogramowania złośliwego.
§ 6 Kontakt i tryb postępowania reklamacyjnego

1. Strony niniejszym wskazują, iż wszelka korespondencja prowadzona w związku ze świadczonymi Usługami będzie kierowana na adresy mailowe wskazane na stronie https://koronazglowy.pl/kontakt/

2. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

3. Każda reklamacja Usługobiorcy winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).

4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 21 dni od daty zgłoszenia i informuje Usługobiorcę o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę. W razie uznania reklamacji, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy prawidłowo działający Raport biznesowy.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 7 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Usługobiorców w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Usługobiorców oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2. Materiały umieszczone w ramach Serwisu mają walor edukacyjny i nie mogą być traktowane jako pomoc/konsultacja w leczeniu zachorowań.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Usług lub ich niewykonania, w przypadku gdy wynika ono z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności zaś wskutek:

 1. naruszenia postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę które doprowadziły do niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług,
 2. działań Usługobiorcy, które doprowadziły do niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług,
 3. działań osób trzecich, które doprowadziły do niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług.

4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Serwisu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Serwisu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Serwisie treści reklamowych.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

7. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

8. W przypadku, gdy działania Usługobiorcy naruszają postanowienia Regulaminu, Usługodawca może upomnieć Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie podejmować działań w razie korzystania z usługi „Formularze”.

9. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegać będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, czy dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.koronazglowy.pl.

2. Korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu www.koronazglowy.pl jest równoznaczne z
zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Regulamin został sporządzony w oparciu o i podlega prawu polskiemu, w szczególności prawem właściwym w świadczeniu i wykonaniu Umów objętych Regulaminem są przepisy prawa polskiego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie k.c., u.ś.d.e.

6. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy w momencie wytoczenia powództwa.

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.